در انگیزه نامه اپلای چه بگوئیم؟

انگیزه نامه قلب اپلای شماست. انگیزه ها Motivations را شفاف بنویسید. نشان دهید که چقدر مشتاقید. چقدر این پوزیشن برای شما مهم و حیاتی است. نشان دهید که انگیزه نامه SOP یا همان موتیویشن لتر Motivation Letter که برای این پوزیشن نوشته اید، چیزی نیست که برای صد جای دیگر ارسال کرده باشید.

What to say in motivation letter
What to say in motivation letter

دربیانیه هدفی Motivation Statement که انگیزه نامه اپلای تان Apply Abroad دارد نام ببرید از افرادی که حاضرند انگیزه های شما را تصدیق کنند Recommendation Letter Givers. نام ببرید پروژه ای که مطابق با این پوزیشن بوده است. بگویید از داستان زندگی و تحصیلتان Tell your short story، آنچه که شما را به سمت اپلای برای این پوزیشن بخصوص سوق داده است.

نوشتن انگیزه نامه برای اپلای Motivation Letter - SOP
نوشتن انگیزه نامه برای اپلای Motivation Letter – SOP

بدانید که این پوزیشن چه انگیزه های خاصی از شما را برانگیزانده است، بگویید از رابطه ای که بین این پوزیشن و دستاوردهای موازی که داشته اید. انگیزه نامه را جایی نبینید که رزومه Resume را شرح دهید. انگیزه نامه جایی ورای بیان اینترست Research Interest های شماست. در انگیزه نامه از انگیزه های تان بگویید.

5/5 - (1 امتیاز)